Modul 1.1: Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser – fellesmodul

Bilde av en person som skriver på en et nettbrett.

Felles for kran, truck og masseforflyttingsmaskiner - 8 timer teoretisk opplæring

Forord

Sertifisert sikkerhetsopplæring er en opplæring som kreves for førere av arbeidsutstyr som er beskrevet i Forskrift om bruk av arbeidsutstyr - Best.nr. 555 – fastsatt 26. juni 1998.

Denne opplæringsplanen gjelder opplæringsmodul 1.1 i hht. illustrasjonen nedenfor.

Opplæringsplanen skal brukes av opplæringsvirksomheter som er sertifisert av sertifiseringsorgan utpekt av Direktoratet for Arbeidstilsynet, og opplæringen skal gjennomføres av den sertifiserte opplæringsvirksomheten.

Opplæringsplanen beskriver et minimum av de kunnskaper og ferdigheter som kreves for bruk av arbeidsutstyr i hht. forskriften. Forskriften forutsetter imidlertid at førere av ulike typer arbeidsutstyr i tillegg får spesialopplæring på det utstyret som til enhver tid benyttes.

Praktisk opplæring i Modul 4 gjennomføres av sertifisert opplæringsvirksomhet, eller i bedrift etter avtale med sertifisert opplæringsvirksomhet.

Riktig bruk av kran, truck og masseforflyttingsmaskiner har stor betydning for sikkerheten for fører og annet personell som deltar i arbeidsoperasjoner. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på fører, øvrig personell samt materiell og omgivelser. Positive holdninger til sikkerhet er derfor viktig under opplæringen.

Sertifisert sikkerhetsopplæring kan også inngå i videregående opplæring innen yrkesfaglige studieretninger i videregående skole når skolen er sertifisert.

Modul 1.1 Felles, teori

Kapittel 1. Generelt om opplæringen

OPPLÆRINGSPLAN FOR FELLES TEORI FOR FØRERE AV KRAN TRUCK OG MASSEFORFLYTTINGSMASKINER

OPPLÆRINGENS VARIGHET:

8 timer (Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 min. undervisning).

OPPTAKSVILKÅR:

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for denne opplæringen

FORMÅL MED OPPLÆRINGEN:

Hensikten med opplæringen er å gi førere av arbeidsutstyr nevnt i § 49 i "Forskrift om bruk av arbeidsutstyr", en god generell grunnopplæring i sikker bruk av arbeidsutstyret, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås.

FAG- OG TIMEFORDELING:

Se kap. 3, emneliste

KRAV TIL OPPLÆRINGSVIRKSOMHET:

Sertifisert opplæringsvirksomhet i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr.

Kapittel 2. Målsettinger

HOVEDMÅL:

Målsettingen med opplæringen er å gi personer som skal bruke arbeidsutstyr nevnt i §49 i "Forskrift om bruk av arbeidsutstyr" en grunnleggende innføring i sikker bruk av arbeidsutstyr.

Kapittel 3. Emneliste

FELLES TEORETISK OPPLÆRING 8 TIMER

Leksjon
Emne
Antall
timer
Merknader
1
Innledning
1
Hvorfor sikkerhetsopplæring. Årsak til ulykker, skadestatistikker. Rapportering av uhell. Forsikring/økonomi.
Adferd og holdninger til sikkerhet.
2
Lover og Forskrifter
1
Kort innføring om:
 • Arbeidsmiljøloven
 • Internkontrollforskriften / HMS
 • Bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555
 • Forskrift om maskiner Best. nr. 522
 • Byggherreforskriften Best. nr. 534
 • Forskrift om sikkerhetsskilting og signalgivning Best. nr. 526
 • Forskrift om arbeid av barn og ungdom Best.nr. 554
 • Forskrifter om farlig gods
3
Arbeidsmiljø, ansvar ogkonsekvenser
1
 • Vurdering av arbeidsmiljøet mht. risiko og tiltak
 • Arbeidsgivers plikter/ansvar
 • Arbeidstakers plikter/ansvar
 • Forsikring / ansvar / konsekvenser
 • Eksempler på arbeidsulykker, og ulike konsekvenser for involverte
4
Ytre miljø
1
Hvordan påvirker vi miljøet rundt oss og hvordan ta vare på det.
5
Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr
2
Generelt om:
 • Sikkerhetsbestemmelser
 • Bruksanvisning
 • Sikkerhetsutstyr på arbeidsutstyr
 • Kontroll av arbeidsutstyr
 • Personlig verneutstyr
 • Personbefordring
 • Løfteoperasjoner med arbeidsutstyr
 • Fallsikring / stillas
6
Farlig gods
Merking og håndtering
1
Grunnleggende innføring, bestemmelser, krav til merking og forholdsregler
7
Eksamen
1
Skriftlig teoretisk prøve
Sum
8

Kapittel 4. Arbeidsmåter

Undervisning må gjennomføres så realistisk som mulig, slik at deltakerne ser den sikkerhetsmessige sammenhengen mellom opplæringens innhold og det daglige arbeid.

Kapittel 5. Vurdering

Grunnmodulen avsluttes med en skriftlig prøve som skal sikre at hver enkelt deltaker har tilstrekkelige kunnskaper om de felleselementene som gjelder riktig og sikker bruk av kran, truck og masseforflyttingsmaskiner. Ved lese- og skrivevansker hos kandidaten kan prøven gjennomføres muntlig.

Prøven kan eventuelt gjennomføres samtidig med avsluttende prøve i modul 2.1 - 2.8.

Det brukes karakterskala: ”Bestått” / ”Ikke bestått”

Det skal benyttes eksamensprøver som er fastsatt av SGS – Samarbeidsgruppen av Sertifiseringsorgan, og prøvene skal gjennomføres etter bestemte retningslinjer for prøveavleggelse.

Avsluttet opplæring skal dokumenteres av opplæringsvirksomhet.

Kapittel 6. Hjelpemidler / undervisningsmateriell / utstyr.

Type utstyr
Beskrivelse av materiell / utstyr
KLASSEROM
Tavle / flipover, overhead, projektor e.l.
Klasserommet må ha tilstrekkelig sitte/skriveplasser for
kursdeltakere og ha et tilfredsstillende innemiljø.
INSTRUKTØRMATERIELL
 • Opplæringsplan
 • Undervisningsplan
 • Leksjonsanvisninger
 • Øvingsoppgaver
 • Transparenter, illustrasjoner / modeller / cdpresentasjoner eller lignende
ELEVMATERIELL
Relevante lærebøker og kursmateriell for opplæringen
Er du klar?

Meld deg på et kurs i dag!