Modul 1 v. 2.0 – Felles teorimodul for førere av kran, truck og masseforflyttingsmaskiner – mars 2020

Bilde av en person som skriver på en et nettbrett.

Felles teorimodul for førere av kran, truck og masseforflyttingsmaskiner - 7 timer, eller 3 klokketimer e-læring

Forord

Sertifisert opplæring er en opplæring som kreves for førere av arbeidsutstyr som er beskrevet i forskrift om utførelse av arbeid § 10-3. Denne opplæringsplanen gjelder opplæringsmodul 1 etter illustrasjonen nedenfor.

Opplæringsplanen skal brukes av opplæringsvirksomheter som er sertifisert av sertifiseringsorgan utpekt av Arbeidstilsynet, og opplæringen skal gjennomføres av den sertifiserte opplæringsvirksomheten, jf. forskrift om administrative ordninger § 8-1 første ledd.

Opplæringsplanen beskriver et minimum av de kunnskaper og ferdigheter som kreves for bruk av arbeidsutstyr etter forskriftene. Forskriftene forutsetter imidlertid at førere av ulike typer arbeidsutstyr i tillegg får utstyrsspesifikk opplæring på det utstyret som til enhver tid benyttes, jf. forskrift om utførelse av arbeid § 10-4.

Praktisk opplæring i Modul 4 gjennomføres av sertifisert opplæringsvirksomhet, eller i bedrift etter avtale med sertifisert opplæringsvirksomhet.

Riktig bruk av kran, truck og masseforflyttingsmaskiner har stor betydning for sikkerheten for fører og annet personell som deltar i arbeidsoperasjoner. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på fører, øvrig personell samt materiell og omgivelser. Positive holdninger til sikkerhet er derfor viktig under opplæringen.

Oversikt over opplæringsmoduler og kompetansebevis

Kapittel 1. Generelt om opplæringen

OPPLÆRINGSPLAN FOR FELLES TEORI FOR FØRERE AV KRAN TRUCK OG MASSEFORFLYTTINGSMASKINER

OPPLÆRINGENS VARIGHET:

Som klasseromsundervisning: 7 timer á 45 min undervisning
Som e-læring: Oppgitt relevant gjennomføringstid på minst 3 klokketimer.

OPPTAKSVILKÅR:

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for denne opplæringen

FORMÅL MED OPPLÆRINGEN:

Hensikten med opplæringen er å gi førere av arbeidsutstyr nevnt i § 10-3 i "Forskrift om utførelse av arbeid", en god generell grunnopplæring i sikker bruk av arbeidsutstyret, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås.

FAG- OG TIMEFORDELING:

Se kap. 3, emneliste

KRAV TIL OPPLÆRINGSVIRKSOMHET:

Opplæringsvirksomheten skal være sertifisert, jf forskrift om administrative ordninger § 8-1.

For modul 1 er det anledning til å bruke e-læring som erstatning for undervisning hos sertifisert opplæringsvirksomhet med instruktør, under følgende vilkår:

Krav til e-læringskurs for modul 1:

 1. Innholdet skal underbygge hovedmålet og omfatte emner og merknader i kap. 3.
 2. Oppgitt relevant normert gjennomføringstid skal være minst 3 klokketimer.
 3. E-læringsprogrammet må kunne gi opplæringsvirksomheten administratorrettigheter for kurslisensene de kjøper, og gi mulighet for å opprette en unik og passordbeskyttet bruker for hver elev. Administratoren skal kunne følge med på datoen for når en elev har påbegynt e-læringskurset, og hvilken dato kurset er fullført og bestått. Administratoren skal kunne se at eleven har gått gjennom alle kursets lærepunkter, og om eleven har svart rett på gitt antall spørsmål som ligger i kurset.
 4. Lærestoffet skal presenteres med kombinasjon av tekst og innlest tale.
 5. Kurset skal ha interaktive elementer som engasjerer eleven og fremmer læring.
 6. Kursets innhold må gjennomgås i sin helhet, ved bruk av styrt navigasjon.
 7. Kurset skal ha spørsmål og eventuelt øvingsoppgaver til hvert emne, med tilbakemelding om oppnådd resultat.
 8. Kurset skal gi eleven anledning til å ta pauser og fortsette på samme sted ved ny innlogging.
 9. Kurset skal kunne gjennomføres på personlig datamaskin og mobile enheter. Dersom en deltaker ikke har tilgang på personlig datamaskin eller mobile enheter skal opplæringsvirksomheten stille dette til disposisjon.
 10. Den sertifiserte virksomheten skal tilby e-læringskurs som tilfredsstiller punktene over.

Kapittel 2. Målsettinger

HOVEDMÅL:

Målsettingen med opplæringen er å gi personer som skal bruke arbeidsutstyr nevnt i §10-3 i "forskrift om utførelse av arbeid " en grunnleggende innføring i sikker bruk av arbeidsutstyret.

Kapittel 3. Emneliste

FELLES TEORETISK OPPLÆRING 7 TIMER

Leksjon
Emne
Antall
timer
Merknader
1
Innledning
1
Hvorfor sikkerhetsopplæring. Årsak til ulykker, skadestatistikker. Rapportering av uhell. Forsikring/økonomi.
Adferd og holdninger til sikkerhet.
2
Lover og Forskrifter
1
Kort innføring om:
 • Arbeidsmiljøloven
 • Internkontrollforskriften / HMS
 • Forskrift om utførelse av arbeid Best. nr. 703
 • Forskrift om administrative ordninger Best 706
 • Arbeidsplassforskriften Best. Nr. 702
 • Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Best. nr. 701
 • Forskrift om maskiner Best. nr. 522
 • Byggherreforskriften Best. nr. 534
 • Forskrift om landtransport av farlig gods
3
Arbeidsmiljø, ansvar ogkonsekvenser
1
Kort innføring om:
 • Vurdering av arbeidsmiljøet mht. risiko og tiltak
 • Arbeidsgivers plikter/ansvar
 • Arbeidstakers plikter/ansvar
 • Forsikring / ansvar / konsekvenser
 • Eksempler på arbeidsulykker, og ulike konsekvenser for involverte
4
Ytre miljø
1
Hvordan påvirker vi miljøet rundt oss og hvordan ta vare på det.
5
Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr
2
Generelt om:
 • Sikkerhetsbestemmelser
 • Bruksanvisning
 • Sikkerhetsutstyr på arbeidsutstyr
 • Kontroll av arbeidsutstyr
 • Personlig verneutstyr
 • Personbefordring
 • Løfteoperasjoner med arbeidsutstyr
 • Fallsikring / stillas
6
Farlig gods
Merking og håndtering
1
Grunnleggende innføring, bestemmelser, krav til merking og forholdsregler
Sum
7

Kapittel 4. Arbeidsmåter

Undervisning må gjennomføres så realistisk som mulig, slik at deltakerne ser den sikkerhetsmessige sammenhengen mellom opplæringens innhold og det daglige arbeidet.

Kapittel 5. Vurdering

Modul 1 avsluttes med en skriftlig prøve som del av prøvingen etter enten modul 2.1, 2.2 eller 2.3, som skal sikre at hver enkelt deltaker har tilstrekkelige kunnskaper om de felleselementene som gjelder riktig og sikker bruk av kran, truck og masseforflyttingsmaskiner.

Fullført modul 1 skal dokumenteres av opplæringsvirksomheten.

Kompetansebevis eller kopi av avsluttende praktisk prøve for et arbeidsutstyr, er bevis på gjennomført modul 1 som del av opplæring fra sertifisert virksomhet etter forskrift om utførelse av arbeid § 10-3.

Kapittel 6. Hjelpemidler / undervisningsmateriell / utstyr.

Type utstyr
Beskrivelse av materiell / utstyr
KLASSEROM
Tavle / flipover, projektor eller lignende relevant presentasjonsutstyr.
Klasserommet må ha tilstrekkelig sitte/skriveplasser for kursdeltakere og ha et tilfredsstillende innemiljø.
INSTRUKTØRMATERIELL
 • Opplæringsplan
 • Undervisningsplan
 • Leksjonsanvisninger
 • Øvingsoppgaver
 • Transparenter, illustrasjoner / modeller / cdpresentasjoner eller lignende
ELEVMATERIELL
Relevante lærebøker, kursmateriell og nødvendig utstyrfor å gjennomføre opplæringen.

Kapittel 7. Revisjonsoversikt

Revisjonsoversikt for Felles teori, modul 1 – Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
Utgave
Godkjent dato
Emdringsbesrkivelse
Utarbeidet av
Godkjent av
1.1
August 2003
Samordningsrådet
2.0
23. mars 2020
 • Planen kalles modul 1
 • Alternativ med e-læring for modul 1
 • Prøving etter modul 1 tas inn i sluttprøvingen etter enten modul 2.1, 2.2 eller 2.3.
 • Forskriftshenvisninger er oppdatert.
 • Arbeidstilsynets eierskap er synliggjort.
Arbeidstilsynet
Er du klar?

Meld deg på et kurs i dag!