Modul 2.3: G11 - Løfteredskap

Bilde av en person som skriver på en et nettbrett.

Modul 2.3 G11 - Løfteredskap - 16 timer teoretisk opplæring

Forord

Sertifisert sikkerhetsopplæring er en opplæring som kreves for førere av arbeidsutstyr som er beskrevet i Forskrift om bruk av arbeidsutstyr - Best.nr. 555 – fastsatt 26. juni 1998.

Denne opplæringsplanen gjelder opplæringsmodul 2.3 i hht. illustrasjonen nedenfor.

Opplæringsplanen skal brukes av opplæringsvirksomheter som er sertifisert av sertifiseringsorgan utpekt av Direktoratet for Arbeidstilsynet, og opplæringen skal gjennomføres av den sertifiserte opplæringsvirksomheten.
Opplæringsplanen beskriver et minimum av de kunnskaper og ferdigheter som kreves for bruk av arbeidsutstyr i hht. forskriften. Forskriften forutsetter imidlertid at førere av ulike typer arbeidsutstyr i tillegg får spesialopplæring på det utstyret som til enhver tid benyttes.

Praktisk opplæring i Modul 4 gjennomføres av sertifisert opplæringsvirksomhet, eller i bedrift etter avtale med sertifisert opplæringsvirksomhet.

Riktig bruk av løfteredskap har stor betydning for sikkerheten på arbeidsplassen og for alt personell som deltar i løfteoperasjoner.

Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på kranførere, anhukere / stroppere, signalgivere og øvrig personell, samt materiell og omgivelser. Positive holdninger til sikkerhet er derfor viktig under opplæringen.
Sertifisert sikkerhetsopplæring kan også inngå i videregående opplæring innen yrkesfaglige studieretninger i videregående skole når skolen er sertifisert.

Opplæringsmoduler for sertifisert sikkerhetsopplæring.

Kapittel 1. Generelt om opplæringen

OPPLÆRINGSPLAN FOR ANHUKERE / STROPPERE OG SIGNALGIVERE

OPPLÆRINGENS VARIGHET:

16 timer (Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 min. undervisning).

OPPTAKSVILKÅR:

Kandidaten må dokumentere å tidligere ha gjennomført modul 1.1.

Alternativt kan modul 1.1 gjennomføres i sammenheng med denne modulen.

FORMÅL MED OPPLÆRINGEN:

Hensikten med opplæringen er å gi kranførere, anhukere / stroppere og signalgivere en god generell grunnopplæring i sikker bruk av løfteredskap, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås.

FAG- OG TIMEFORDELING:

Se kap. 3, emneliste

KRAV TIL OPPLÆRINGSVIRKSOMHET:

Sertifisert opplæringsvirksomhet i hht.
Forskrift om bruk av arbeidsutstyr

Kapittel 2. Målsettinger

HOVEDMÅL:

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av løfteredskap og riktig signalgivning til kranfører, slik at ulykker ved bruk unngås.

DELMÅL:

Opplært person skal:

 1. Kunne redegjøre for ulike typer ulykker som kan inntre ved feil bruk av løfteredskap i en løfteoperasjon og hvordan disse kan forebygges.
 2. Kunne reglene for merking, dokumentasjon, bruk, vedlikehold, daglig kontroll og kassering av ulike typer løfteredskap.
 3. Ved hjelp av løftetabeller kunne velge riktig løfteredskap med hensyn til type last, mulighet for anhuking og løftevinkler.
 4. Kunne vise riktig bruk av ulike typer løfteredskap.
 5. Kunne vise riktig bruk av signaler og tegn i forbindelse med løfteoperasjoner.
 6. Ha kjennskap til riktig bruk av radio i forbindelse med løfteoperasjoner.

Kapittel 3. Emneliste

Leksjon
Emne
Antall
timer
Merknader
1
Innledning
1

Forskrifter, ulykker og konsekvenser relatert til anhuker / signalmann.

Arbeidsmiljøloven.
Myndighetenes forskrifter. (Direktoratet for arbeidstilsynet, Sjøfartsdirektoratet, Oljedirektoratet).

2
Løfteredskap
7

Oppbygging, sertifisering, merking, bruk, vedlikehold, oppbevaring, daglig kontroll og kasseringsregler for:

 • Kjettingredskap
 • Ståltaustropper
 • Fiberstropper
 • Sjakler
 • Øyebolter / øyemutter
 • Løfteåk
 • Plateklyper
 • Pallegafler
 • Andre redskaper
3
Løfteredskapstabeller
2

Gjennomgang av og praktiske oppgaver i bruk av løfteredskapstabeller.

4
Signaler og tegn
1

Teoretisk gjennomgang og vise riktig bruk av signaler og tegn og bruk av sambandsutstyr

5
Øvingsoppgaver
2

Løsing av oppgaver med gjennomgang

6
Praktisk bruk avløfteredskap
2

Demonstrasjon og trening i praktisk bruk av ulike typer løfteredskap og trening i daglig kontroll av løfteredskap.

7
Eksamen
1

Skriftlig teoretisk avsluttende prøve

Sum
16

Kapittel 4. Arbeidsmåter

Det er av stor betydning at opplæringen gjennomføres med realistiske eksempler, og at sikkerhetsmessige momenter vektlegges i undervisningen.

Den teoretiske del av opplæringen skal mest mulig relateres til den praktiske ved løfteoperasjoner med kraner.

Deltakerne bør i tillegg til gruppearbeid også arbeide selvstendig med øvingsoppgavene.

Kapittel 5. Vurdering

Opplæringen avsluttes med en skriftlig prøve som skal sikre at hver enkelt deltaker har tilstrekkelige, ajourførte kunnskaper om riktig og sikker bruk av løfteredskap og signalgiving til kranfører. Ved lese- og skrivevansker hos kandidaten kan prøven gjennomføres muntlig.

Det brukes karakterskala: ”Bestått” / ”Ikke bestått”

Det skal benyttes eksamensprøver som er fastsatt av SGS – Samarbeidsgruppen av Sertifiseringsorgan, og prøvene skal gjennomføres etter bestemte retningslinjer for prøveavleggelse.

Avsluttet opplæring skal dokumenteres av opplæringsvirksomhet.

Kapittel 6. Hjelpemidler / undervisningsmateriell / utstyr.

Type utstyr
Beskrivelse av materiell / utstyr
KLASSEROM

Klasserom må ha tavle / flippover, overhead og lerret.

Klasserommet må ha tilstrekkelig sitte/skriveplasser for kursdeltakere og ha et tilfredsstillende innemiljø.

Løfteredskap
KJETTING
 • Komplette sammensatte løfteredskap fra minimum 3 aktuelle produsenter.
 • Eksempler på kort- og langlenket kjetting.
 • Ulike typer innkortingskroker.
 • Ulike typer kroker.
 • Ulike typer koplingskomponenter.
 • Merkebrikke.
 • Nytt, brukt og skadet kjettingredskap.
 • Eksempler på forskjellige typer dokumentasjon for løfteredskap av kjetting.
SJAKLER
 • D-sjakkel med øyebolt / roterende bolt, mutter og splint.
 • Bue-sjakkel med øyebolt / roterende bolt, mutter og splint.
 • Sporboltsjakkel.
 • Nytt, brukt og skadet utstyr.
 • Eksempler på dokumentasjon for sjakler.
ØYEBOLTER
 • Øyebolt, C15 – og Grade 80 kvalitet.
 • Øyemutter.
 • Nytt, brukt og skadet utstyr.
 • Eksempler på dokumentasjon for øyebolter.
STÅLTAUSTROPPER
 • Eksempler på minst 2 vanlige ståltautyper brukt til stropper.
 • Eksempler på minst 3 typer ståltauklemmer.
 • Eksempler på minst 2 typer presslåser.
 • Eksempler på merking av stropper.
 • Nytt, brukt og skadet utstyr.
 • Eksempler på dokumentasjon for ståltaustropper.
FIBERSTROPPER
 • Eksempler på minst 3 rundslings og 3 båndstropper fra minst 3 ulike produsenter.
  Stroppene bør ha forskjellig løftekapasitet, være av forskjellige materialer og ha forskjellig lengde.
 • Eksempler på merking av fiberstropper.
 • Nytt, brukt og skadet utstyr.
 • Eksempler på dokumentasjon for fiberstropper.
VERKTØY

Nødvendig verktøy for sammensetting og demontering av aktuelle koplingskomponenter til løfteredskap.

INSTRUKTØRMATERIELL
 • Opplæringsplan
 • Undervisningsplan
 • Leksjonsanvisninger
 • Øvingsoppgaver
 • Transparenter, bilder / illustrasjoner / modeller / plakater
ELEVMATERIELL

Relevante lærebøker og kursmateriell for opplæringen

Er du klar?

Meld deg på et kurs i dag!