Modul 3.2: Løfte- og stablevogner for gods - Truck

Bilde av en person som skriver på en et nettbrett.

Modul 3.2: Løfte- og stablevogner for gods Truck - 6 timer grunnleggende praktisk opplæring

Forord

Sertifisert sikkerhetsopplæring er en opplæring som kreves for førere av arbeidsutstyr som er beskrevet i Forskrift om bruk av arbeidsutstyr - Best.nr. 555 – fastsatt 26. juni 1998.

Denne opplæringsplanen gjelder opplæringsmodul 3.2 i hht. illustrasjonen nedenfor.

Opplæringsplanen skal brukes av opplæringsvirksomheter som er sertifisert av sertifiseringsorgan utpekt av Direktoratet for Arbeidstilsynet, og opplæringen skal gjennomføres av den sertifiserte opplæringsvirksomheten .

Opplæringsplanen beskriver et minimum av de kunnskaper og ferdigheter som kreves for bruk av arbeidsutstyr i hht. forskriften. Forskriften forutsetter imidlertid at førere av ulike typer arbeidsutstyr i tillegg får spesialopplæring på det utstyret som til enhver tid benyttes.

Praktisk opplæring i Modul 4 gjennomføres ved sertifisert opplæringsvirksomhet, eller i bedrift etter skriftlig avtale med sertifisert opplæringsvirksomhet.

Riktig bruk av truck har stor betydning for sikkerheten for fører og annet personell som deltar i arbeidsoperasjoner. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på truckfører, øvrig personell samt materiell og omgivelser. Positive holdninger til sikkerhet er derfor viktig under opplæringen.

Sertifisert sikkerhetsopplæring kan også inngå i videregående opplæring innen yrkesfaglige studieretninger i videregående skole når skolen er sertifisert.

Opplæringsmoduler for sertifisert sikkerhetsopplæring.

Kapittel 1. Generelt om opplæringen

OPPLÆRINGSPLAN FOR TRUCKFØRERE

Grunnleggende praktisk bruk

OPPLÆRINGENS VARIGHET:

6 timer
(Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 min. undervisning).

OPPTAKSVILKÅR:

Modul 1.1 (8 timer) og modul 2.2(14 timer) skal være gjennomført, alternativt gjennomføres i sammenheng med denne modul.

FORMÅL MED OPPLÆRINGEN:

Hensikten med opplæringen er å gi truckførere en god generell praktisk grunnopplæring i sikker bruk av truck, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås.

Opplæringen skal gi kandidaten praktisk forståelse for prinsippene for prinsippene for truckens konstruksjon, virkemåte, kjøremåte, lastdiagram og sikkerhetsutstyr.

Grunnopplæringen skal også omfatte viktige kontrollpunkter på trucker.

Etter praktisk grunnopplæring skal kandidaten gjennomføre mengdetrening i hht. Modul 4.

Mengdetreningen avsluttes med en praktisk kjøreprøve på truck, som ved bestått resultat vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av truck.

FAG- OG TIMEFORDELING:

Se kap. 3, emneliste

Kandidater som har kompetansebevis for trucker med løftekapasitet t.o.m. 10 000 kg, kan gjennomføre grunnleggende praktisk sikkerhetsopplæring i hht. kapittel 7, for utstedelse av kompetansebevis for fører av trucker med løftekapasitet over 10 000 kg.

KRAV TIL OPPLÆRINGSVIRKSOMHET:

Sertifisert opplæringsvirksomhet i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr

Kapittel 2. Målsettinger

HOVEDMÅL:

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av truck, slik at ulykker ved bruk unngås.

DELMÅL:

Opplært person skal:

 1. Kunne forklare funksjon og virkemåte, samt kjenne til aktuelle truckers hovedkomponenter.
 2. Kunne vise viktige sikkerhetskontrollpunkter før, under og etter bruk.
 3. Kjenne til bruksområder og betjeningsinnretninger for de trucktyper det blir gitt opplæring på.
 4. Kunne forklare truckens arbeidsområde, stabilitet og faresoner. også ved bruk av tilleggsutstyr.
 5. Kunne forklare og vise hvordan lastdiagrammet skal brukes i praksis.
 6. Kjenne til bruks-og sikkerhetsbestemmelser som gjelder truckkjøring.
 7. Kunne forklare prinsippene for sikker truckkjøring under forskjellige forhold.

Kapittel 3. Emneliste

Leksjon
Emne
Antall
timer
Merknader
1
Funksjon og virkemåte for hovedkomponentene på aktuelle trucktyper.
1
 • Truckens bruksanvisning/førerhåndbok legges til grunn
2
Kontrollpunkter på aktuelle trucktyper.
0,5

Daglig kontroll før bruk:

 • Vite de aktuelle kontrollpunkter iflg. Kontrollrutine/skjema
 • Vite hva som skal gjøres på vært pkt.
 • Utfylling av kontrollskjema
3
Bruksområder og betjening av aktuelle trucktyper.
0,5

For den aktuelle trucktypen:

 • Hvilke bruksområder er trucken konstruert for
 • Betjeningsinnretninger
4
Truckens arbeidsområde.
1

Praktisk forholdsregler

 • Stabilitet
 • Faresoner
5
Godshåndtering og forståelse avlastediagram
1

Truckens stabilitet under forskjellige kjøreforhold og ved godshåndtering, samt praktisk bruk av lastediagram

6
Bruks- og sikkerhetsbestemmelser
1

Sikkerhetsbestemmelser og faremomenter ved kjøring med truck og fylling av drivstoff/lading.

7
Kjøreteknikk
1

Riktig og sikker kjøremåte mht.

 • Førers plassering
 • Hastighet i forhold til ferdighet
 • Prinsipp og trening ved truckkjøring.
Sum
6

Kapittel 4. Arbeidsmåter

Den praktiske grunnopplæringen skal bygge videre på den gjennomførte teoretiske opplæringen, slik at deltakerne får praktisk forståelse for de prosedyrer som gjelder for sikker bruk av trucker.

Undervisning under kurset må begrenses til de generelle prinsippene som gjelder for bruk av trucker, og videre henvise til behov for spesialopplæring på den trucken deltakerne senere skal gjennomføre kjøreopplæringen på.

Av hensyn til utnyttelse av tilgjengelig truckmateriell i forhold til antall deltakere, bør stasjonsopplegg med rullering benyttes under deler av gjennomføringen av kurset.

Det er viktig at kursdeltakere er engasjert med ferdighetstrening, demonstrasjon og øvelse i hele kurstiden.

Ved trening i kjøreteknikk skal det ikke være mer enn 3 deltakere pr. truck, som da bytter på å kjøre kran og bistå som signalmann ved løft og godshåndtering.

Kapittel 5. Vurdering

Det gjennomføres ikke prøve etter gjennomført kurs, da endelig vurdering av kunnskaper og ferdigheter først foretas etter at kjøreopplæringen i Modul 4.2 er gjennomført ved sertifisert opplæringsvirksomhet, eller i bedrift som har inngått avtale med sertifisert opplæringsvirksomhet.

Dokumentasjon på gjennomført grunnleggende praktisk opplæring utstedes av opplæringsvirksomheten.

Kapittel 6. Hjelpemidler / undervisningsmateriell / utstyr.

Type utstyr
Beskrivelse av materiell / utstyr
ØVINGSOMRÅDE

Øvingsområde bør være plassert slik at opplæringen kan gjennomføres usjenert av øvrig aktivitet.

Området bør ha en slik karakter at varierte kjøreforhold kan demonstreres og praktiseres.

OPPLÆRINGSMATERIELL

Tilgang til utstyr for praktisk opplæring

 • Trucker det skal gis opplæring på
 • Tilleggsutstyr
 • Paller
 • Pallereoler
 • Annet relevant utstyr for den praktiske opplæringen
INSTRUKTØRMATERIELL
 • Opplæringsplan
 • Undervisningsplan
 • Leksjonsanvisninger
 • Aktuelle bruksanvisninger
ELEVMATERIELL
 • Verneutstyr
 • Førstehjelpsutstyr
 • Annet relevante kursmateriell for den grunnleggende praktiske opplæringen

Kapittel 7. Teoretisk opplæringsmodell for trucker med løftekapasitet over 10 000 kg

Teoretisk opplæringsmodell for personer med kompetansebevis for trucker med løftekapasitet t.o.m.10 000 kg, og som ønsker kompetansebevis for trucker med løftekapasitet over10 000 kg, gjelder flg:

 • For å få kompetansebevis som truckfører i klasse T6, må vedkommende ha hatt kompetansebevis i klasse T5 i minst ett år, og praktisert truckkjøring i klasse T5 i sitt arbeid.
 • For å få kompetansebevis som truckfører i klasse T7 og T8, må vedkommende ha hatt kompetansebevis i klasse T4 i minst ett år, og praktisert truckkjøring i klasse T4 i sitt arbeid.
 • Inneha førerkort i klasse B (person-/varebil) gjelder alle 3 klasser.
Trucktype for opplæring
Leksjon nr. og timer i Modul 3.2 for klassene T6–T7–T8
Har kompetansebevis på klasse T 8 og trenger angitte timer for nedenstående underklasser.
T6 – T7 – T8
Leksjon nr.
Antall timer
1
1
2
0,5
3
0,5
4
1
5
1
6
1
7
1
SUM Timer
6
T8.1
T8.2
T8.4
0,5
0,5
1,0
0
0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1,0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1,0
0,5
0,5
0,5
3
3
5

Forklaring av T klasser

T6 = Sidelaster

T7 = Portaltruck

T8 = Motvektstruck med gaffelarmer

T8.1 = Motvektstruck med permanent containeråk

T8.2 = Motvektstruck med permanent tømmerklo

T8.4 = Motvektstruck med teleskopisk bom

Er du klar?

Meld deg på et kurs i dag!