Modul 4.2: Løfte- og stablevogner for gods. Truck

Bilde av en person som skriver på en et nettbrett.

Modul 4.2: Løfte- og stablevogner for gods Truck - Praktisk kjøreopplæring med prøve 14 timer ved sertifisert opplæringsvirksomhet eller 20 timer ved bedriftsopplæring

Forord

Sertifisert opplæring er en opplæring som kreves for førere av arbeidsutstyr som er beskrevet i forskrift om utførelse av arbeid § 10-3. Denne opplæringsplanen gjelder opplæringsmodul 4.2 etter illustrasjonen nedenfor.

Opplæringsplanen skal brukes av opplæringsvirksomheter som er sertifisert av sertifiseringsorgan utpekt av Arbeidstilsynet, og opplæringen skal gjennomføres av den sertifiserte opplæringsvirksomheten, jf. forskrift om administrative ordninger § 8-1 første ledd.

Opplæringsplanen beskriver et minimum av de kunnskaper og ferdigheter som kreves for bruk av arbeidsutstyr etter forskriftene. Forskriftene forutsetter imidlertid at førere av ulike typer arbeidsutstyr, i tillegg får utstyrsspesifikk opplæring på det utstyret som til enhver tid benyttes, jf. forskrift om utførelse av arbeid § 10-4.

Praktisk opplæring i modul 4 gjennomføres av sertifisert opplæringsvirksomhet, eller i bedrift etter skriftlig avtale med sertifisert opplæringsvirksomhet.

Riktig bruk av arbeidsutstyr har stor betydning for sikkerheten for fører og annet personell som deltar i arbeidsoperasjoner. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på fører, øvrig personell samt materiell og omgivelser. Positive holdninger til sikkerhet er derfor viktig under opplæringen.

Opplæringsmoduler for sertifisert sikkerhetsopplæring.

Kapittel 1. Generelt om opplæringen

OPPLÆRINGSPLAN FOR TRUCKFØRERE

OPPLÆRINGENS VARIGHET:

14timer praksisopplæring i opplæringsvirksomhet, eller 20 timer i bedrift – á 45 min.

OPPTAKSVILKÅR:

Gjennomført modulene 1, 2.2 (14timer), 3.2 (6 timer)

FORMÅL MED OPPLÆRINGEN:

Hensikten med opplæringen er å gi føreren allsidig praktisk opplæring og øvelse i sikker bruk av truck, slik at ulykker i forbindelse med bruk unngås.

Opplæringen skal gi føreren så gode kjøreferdigheter at vedkommende selvstendig på en sikker måte skal kunne gjennomføre oppdrag med truck.

Føreren må gjennomføre utstyrsspesifikk opplæring på den trucken som til enhver tid benyttes, i tillegg til sertifisert sikkerhetsopplæring, jf. forskrift om utførelse av arbeid § 10-4.

Opplæringen avsluttes med en praktisk prøve som innbefatter kontroll og bruk av aktuelle trucker. Bestått praktisk prøve, vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av truck.

FAG- OG TIMEFORDELING:

Se kap. 3 og kap. 7.

KRAV TIL OPPLÆRINGSVIRKSOMHET:

Opplæringsvirksomheten skal være sertifisert, jf forskrift om administrative ordninger § 8-1.

KRAV VEDR. BEDRIFTSOPPLÆRING:

Se vedlegg 2

Kapittel 2. Målsettinger

HOVEDMÅL:

Etter gjennomført opplæring skal eleven igjennom en praktisk prøve, for å vise at vedkommende har tilegnet seg tilstrekkelige kjøreferdigheter til selvstendig å kunne gjennomføre varierte arbeidsoppgaver med aktuelle trucker, på en sikker måte.

Opplæringsplanen beskriver et timeforbruk på enten 14 timer med undervisning i opplæringsvirksomhet, eller 20 timer for kjøring i bedrift med fadder. Dette timeantallet er satt ut fra tidligere erfaringer med nødvendig timeforbruk, for å tilegne seg de ferdighetsmålene som er beskrevet nedenfor. Dersom en person oppnår disse ferdighetsmålene ved forbruk av færre opplæringstimer, kan sertifisert opplæringsvirksomhet fremstille vedkommende til avsluttende praktisk prøve tidligere.

DELMÅL:

Opplært person skal:

 1. Vise og forklare funksjon og virkemåte, og kjenne til aktuelle truckers hovedkomponenter.
 2. Vise og forklare sikkerhetskontroll før bruk, og kjenne til aktuelle truckers sikkerhetsutstyr, funksjon, og virkemåte.
 3. Vise og forklare prosedyrer for start, stopp, og viktige kontrollpunkter på trucken før, under og etter bruk.
 4. Vise og forklare riktig håndtering av paller, ruller, langgods, og containere og andre aktuelle lastbærere
 5. Vise og forklare truckens løftekapasitet og stabilitet.
 6. Vise og forklare riktig framgangsmåte ved stabling og nedtaking av gods.
 7. Forklare og gjøre rede for betydning av godshåndteringssymboler.
 8. Vise og forklare grunnleggende signalisering.
 9. Vise praktiske kjøreferdigheter under varierte kjøreforhold.
 10. Vise praktisk kjøring med godshåndtering
 11. Vise og forklare sikkerhetsrutiner og faremomenter ved fylling av drivstoff og lading.
 12. Vise og forklare riktig montering av tilleggsutstyr.
 13. Vise og forklare riktig sikring av last.
 14. Vise hvilken dokumentasjon som skal finnes for trucker med tilhørende tilleggsutstyr, og hvordan dokumentasjonen identifiseres med truck og tilleggsutstyr.

Kapittel 3. Emneliste

PRAKTISK KJØREOPPLÆRING PÅ TRUCK

Alt. I. 14 timer ved oppkøringsvirksomhet

Alt. II 20 timer ved bedriftsoppløring m/fadder

Leksjon
Emne
Antall
timer
Merknader
1
Hovedkomponenter på aktuelle trucktyper med eventuelt tilleggsutstyr
1/1

På de trucktyper som skal benyttes under kjøreopplæringen, og som praktisk prøve skal avlegges på

 • Funksjon og virkemåte
2
Kontrollpunkter på aktuelle trucktyper
1/1
 • Daglig kontroll før bruk
 • Forklare og vite om de aktuelle kontrollpunkter iflg. kontrollrutine / skjema
 • Forklare og vite hva som skal gjøre på vært pkt.
 • Vise utfylling av kontrollskjema
3
Funksjonstest
1/1

Funksjonsprøving av:

 • Løftesystemet
 • Styresystemet
 • Bremser
 • Parkering
4

Godshåndtering og kjøretrening:

 • Varierte forhold
 • Variert last mht. form og vekt.
 • Bruk av forskjellig lastbærere
 • Sikkerhetsregler for bruk i den enkelte virksomhet (HMS)
10 / 16
 • Vurdering av kjøreområde og evt. hindringer
 • Lastens vekt
 • Truckens løftekapasitet
 • Stabilitet
 • Valg av riktig gaffellengde og riktig bruk og innstilling av gaffelarmer.
 • Sikring av last
 • Lasing og lossing - nedtagning -/ stabling og sleping av tilhengere.
 • RIktig behandling av lastbærere
 • Riktig bruk av manøverspaker
 • Kjøring med flere bevegelser samtidig uten å miste kontroll på truck og last.
 • Bedriftens interne
5
Eksmaen
1/1

Praktisk prøve

Sum
14 / 20

Kapittel 4. Arbeidsmåter

Den praktiske kjøreopplæringen skal bygge videre på de generelle grunnprinsippene for praktisk bruk av trucker som vedkommende lærte i modul 3.2.

Opplæringen må foregå på egnet område hvor den som gis opplæring kan drive ferdighetstrening og realistiske øvelser og utføre av varierte arbeidsoppdrag med trucker.

Opplæringen må også innbefatte utstyrsspesifikk opplæring på den trucken eleven skal avlegge avsluttende praktisk prøve på.

Alle tjenlige læremidler er tillatt.

Avsluttende praktisk prøve skal gjennomføres i en virkelig truck.

Ved opplæring hos sertifisert virksomhet, skal det ikke være flere enn 3 deltakere pr. truck som da bytter på å kjøre og bistå som signalmann ved løft og godshåndtering. Alle kursdeltakere må være engasjert i meningsfull opplæring hele tiden.

Ved bedriftsopplæring gjelder følgende: før kjøring med fadder starter, skal en skriftlig avtale være på plass mellom den sertifiserte opplæringsvirksomheten og fadderbedriften i tråd med kravene i vedlegg 2. Fadderbedriften skal gi opplæringen på grunnlag av utstyrets bruksanvisning, denne planen, og bedriftens fastsatte retningslinjer i bedriftens HMS system. Sertifisert virksomhet er ansvarlig for å kontrollere at forutsetningene for bedriftsopplæring er på plass, og for å gjennomføre avsluttende praktisk prøve.

Kapittel 5. Vurdering

Etter avsluttet praktisk opplæring, gjennomfører sertifisert opplæringsvirksomhet avsluttende praktisk prøve.

Opplæringsvirksomheten benytter egen instruktør til avsluttende praktisk prøve i bruk av truck.

Prøven skal sikre at den som har gjennomført opplæringen har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter om følgende emner, i tråd med truckens bruksanvisning:

 • trucktyper og tilleggsutstyr
 • truckens konstruksjon og virkemåte
 • daglig kontroll
 • stabilitet
 • godshåndtering
 • bruks- og sikkerhetsbestemmelser

Det brukes karakterskala: "Bestått" / "Ikke bestått"

Praktisk prøve skal omfatte alle læremålene i kurset. Prøvenskal gjennomføres etter bestemteretningslinjerforprøveavleggelse.

Avsluttet opplæring skal dokumenteres av opplæringsvirksomheten med dokumentet «Avsluttende praktisk prøve», som skal inneholde informasjonen i vedlegg 1. Eleven skal få med seg en underskrevet «Avsluttende praktisk prøve». Eventuelt skal en underskrevet kopi også sendes til kursbetaler/ arbeidsgiver.

Sertifisert opplæringsvirksomhet skal sørge for at det blir utstedt kompetansebevis til den som er opplært. Utstedelsen av kompetansebevis bør skje i regi av en registerfører, så fremt registerfører gjennomfører en uavhengig kontroll. Med uavhengig kontroll menes her at registerfører er uavhengig av den sertifiserte virksomheten og kontrollerer at vilkårene i Vedlegg 1 er oppfylt. I dette tilfellet forutsettes det en skriftlig avtale mellom registerfører og den sertifiserte opplæringsvirksomheten, dersom registerfører er en ekstern aktør.

Kapittel 6. Hjelpemidler / undervisningsmateriell / utstyr.

Type utstyr
Beskrivelse av materiell / utstyr
ØVINGSOMRÅDE

Øvingsområde bør være plassert slik at opplæringen kan gjennomføres usjenert av øvrig aktivitet.

Området bør ha en slik karakter at varierte arbeidsoppdrag med truck kan gjennomføres

TRUCKER

Tilgang på aktuelle trucker:

 • Motvektstruck
 • Støttebenstruck
 • Skyvemasttruck
 • Plukktruck
 • Sidelaster
 • Svinggaffeltruck
 • Førerløftende stabler
 • Teleskopbomtruck
LASTBÆRERE / DIV. TRENINGS KOLLI OG ANNET UTSTYR

Variert last i form og vekt for ferdighetstrening som eksempel:

 • Paller med gods
 • Variert stykkgods
 • Betongelementer
 • Div. Typer lastestropper for sikring av last
 • Container for lasting/lossing
 • Farlig gods, faresedler
INSTRUKTØRMATERIELL
 • Opplæringsplan
 • Undervisningsplan
 • Leksjonsanvisninger
 • Bruksanvisning for aktuelle trucker
 • Verneutstyr

Kapittel 7. Praktisk opplæringsmodell for trucker med løftekapasitet over 10 000 kg

Opptakskrav: gjennomført opplæring for T4 (motvektstruck) inkl. avsluttende praktisk prøve.

Trucktype for opplæring
Leksjon nr. og timer i Modul 4.2 for klassene T6–T7–T8
Har kompetansebevis på klasse T 8 og trenger angitte timer for nedenstående underklasser.
T6 – T7 – T8
Leksjon nr.
Antall timer
1
1/1
2
1/1
3
1/1
4
6/10
5
1/1
SUM Timer
10/14
T8.1
T8.2
T8.4
0,5/1
0,5/1
0,5/1
0,5/1
0,5/1
0,5/1
0
0
0
3/5
3/5
3/5
1/1
1/1
1/1
5/9
5/9
5/9

Forklaring av T klasser

T6 = Sidelaster

T7 = Portaltruck

T8 = Motvektstruck med gaffelarmer

T8.1 = Motvektstruck med permanent containeråk

T8.2 = Motvektstruck med permanent tømmerklo

T8.4 = Motvektstruck med teleskopisk bom

Kapittel 8. Revisjonsoversikt

Revisjonsoversikt for Truck modul 4.2, praktisk kjøreopplæring med prøve

Utgave
Godkjent dato
Endringsbeskrivelse
Utarbeidet av
Godkjent av
1.1
August 2003
Samordningsrådet
2.0
05. 07. 2019
Tydeligere krav til bedriftsopplæring. «Avsluttende praktisk prøve» - krav. Uavhengig kontroll ved registerfører. For truck-klasse T6 - T7 - T8:
a) Fjernet krav om ett års praksis
b) Fjernet krav om førerkort kl B
Forskriftshenvisninger er oppdatert. Arbeidstilsynets eierskap synliggjort.
Arbeidstilsynet
Avdelingsdirektør avdeling Lov og regelverk, Gry Singsaas, og regiondirektør Arbeidstilsynet Midt-Norge, Stig Magnar Løvås
2.1
20. 01. 2021
1. Vedlegg 1 er oppdatert i trådmed innholdet i de øvrige modul
4.X: presiserer at praktisk prøveskal tas i reell truck.

2. Bedriftsopplæring:
a) tidligere modul 4 er tatt innsom vedlegg 2
b) tydeligere hvem som haransvar for hva: sertifisertvirksomhet, fadderbedrift/fadder.

3. Presiserer at alle tjenligelæremidler er tillatt, jf. kap. 4.

4. T8-kurset kan også omfatte T8.1,T8.2 og T8.3, jf. kap. 7.
Arbeidstilsynet etter rådslaging med Samarbeidsrådet
Seksjonsleder Tore Jeppe Sørhaug

Avsluttende praktisk prøve – krav til dokumentasjon

For opplæring etter forskrift om utførelse av arbeid §§ 10-2 og 10-3, utført av sertifisert virksomhet, jf. forskrift om administrative ordninger § 8-1 første ledd

Den avsluttende prøven skal vise om eleven har tilegnet seg tilstrekkelige kjøreferdigheter til selvstendig å kunne gjennomføre varierte arbeidsoperasjoner med aktuelle trucker, på en sikker måte.

Dokumentet «Avsluttende praktisk prøve», skal inneholde følgende:

 • en henvisning til forskrift om utførelse av arbeid §§ 10-2 og 10-3
 • opplysning om hvilket arbeidsutstyr som eleven er prøvet i,
 • opplysning om hvilket tilleggsutstyr som eleven er prøvet i,
 • adressen hvor den praktiske prøven er gjennomført
 • identifisering av opplæringsvirksomheten (navn, organisasjonsnummer, avdeling, etc.),
 • identifisering av sertifiseringsorganet som har sertifisert opplæringsvirksomheten,
 • opplysning om når prøven er utført: dag, måned, år (dd.mm.åååå),
 • lengden på opplæringen: far både teori og praksis,
 • navn og fødselsdato på eleven som har blitt prøvet (maskinskrevet eller for hånd med blokkbokstaver),
 • navn på instruktøren som har prøvet eleven (maskinskrevet eller for hånd med blokkbokstaver),
 • om den praktiske prøven er bestått eller ikke,
 • underskrift av både instruktøren og eleven (kan gjøres elektronisk),
 • Følgende tekst:
  «Utstedt kompetansebevis for angitt arbeidsutstyr, gir innehaveren grunnlag for å benytte arbeidsutstyret når arbeidsgiver har gitt den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig. Intern opplæring skal gis på det spesifikke arbeidsutstyret arbeidstakeren skal bruke, og til oppgavene vedkommende blir satt til, og skal inkludere lokale trafikkregler og organisering av arbeidsplassen. Opplæringen skal være tilpasset arbeidstakerens kvalifikasjoner, skal gis på et språk arbeidstakeren forstår og skal gjentas ved behov. Opplæringen skal dokumenteres. Relevante lov- og forskriftskrav er blant annet arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd bokstav a, forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §§ 8-1 og 10-5, arbeidsplassforskriften §§ 2- 18 og 5-17, samt forskrift om utførelse av arbeid § 10-4.»
Er du klar?

Meld deg på et kurs i dag!